home

Tarzan en de Verboden Stad
door Edgar Rice Burroughs

(2)4. Op het verzoek van Magra volgt Tarzan haar de trap op. Achter hen loopt Lal Taask, die zijn revolver steeds op den rug van den aapman gericht houdt. "Wat beteekent dit allemaal?" vraagt Tarzan. "Wij zullen Uw herinnering wat opfrisschen", lacht het meisje, "achter deze gangdeur bevindt zich een man". Maar Tarzan toont niet de minste verbazing, als hij de kamer binnentreedt, waar een man aan de tafel zit — een man, vreemd en geheimzinnig. "Kijk Atan Thome," zegt Magra, "eindelijk heb ik hem gevonden." "Ach, Brian Gregory!" Thome verklaart: "Ik ben blij U te zien." "Wat wenscht U?" zegt Tarzan. "U bent Gregory", antwoordt Thome, "en U weet, wat ik wensch — de inlichtingen over Athair, de verboden stad. U hebt een kaart, geef die aan mij, of — ". "Ik heb geen kaart, ik heb nooit van Athair gehoord", beweert Tarzan. Atan Thome begint kwaad te worden. "Als U ons niet helpen wilt, dan kunt U niet verder leven en ons in den weg staan!" Hij wendt zich tot zijn zwarten handlanger, die achter den rug van Tarzan staat. "Lal Taask, de revolver maakt te veel leven, je mes zal zijn werk vlugger doen. Steek toe, Lal Taask!"
5. Met één beweging draait Tarzan zich naar den man, die juist zijn mes omhoog heft. Stalen vingers grijpen den pols van den aspirant-moordenaar vast. Daarna tilt Tarzan Lal Taask hoog boven zijn hoofd en smijt hem vlug tegen den grond. De man blijft bewegingloos liggen.
Onmiddellijk keert Tarzan zich nu naar Atan Thome. "U bent de volgende", zegt hij grimmig. "Wacht even", smeekt Thome, "laat ons samen praten." "Ik praat niet met moordenaars — ik dood ze!" "Maar ik wilde U alleen angst aanjagen, om te maken, dat U mij de kaart van Athair zou geven", tracht Thome uit te leggen. "Ik heb geen kaart", zegt Tarzan, "en ik weet niets van Athair af. Wat wilt U daar doen?" "U weet, wat ik in Athair wil zoeken", antwoordt Atan Thome. "U weet, wat wij beiden uit Athair willen halen— den vader van de diamanten. Wilt U met me samenwerken — of tegen me?" Tarzan haalt de schouders op. "Ik weet niet, waar U het over hebt", zegt hij. "Goed, idioot, dat je bent", bromt Thome; "als U mij de kaart niet wilt afstaan, dan zal noch U noch iemand anders er ooit gebruik van kunnen maken". Hij haalt een revolver uit den holster te voorschijn en richt het wapen op Tarzan!
6. Atan Thome richt de revolver op Tarzan's hart en haalt den trekker over. Op hetzelfde oogenblik sluipt Magra als een tijger naar hem toe en slaat hem tegen den arm, zoodat de kogel een heel anderen kant uitvliegt. "Niet doen...... niet doen... je mag Brian Gregory niet dooden!" gilt de vrouw. De aapman springt naar Thome toe, maar met een verbazingwekkende vlugheid rent deze door een openstaande deur naar een andere kamer, terwijl hij Magra met zich meetrekt. Vlug slaat hij de deur dicht en draait den sleutel om. Tarzan hoort hoe hij tegen de vrouw te keer gaat, omdat zij tusschenbeide getreden is. Waarom, vraagt de aapman zich zelf verwonderd af, heeft de vrouw hem gered? Doch hij heeft nu geen tijd om deze mysteries op te lossen, hij moet zien, dat hij Thome zijn verdiende afstraffing geeft. Hij zet zijn schouder tegen de deur en drukt. Tenslotte geeft deze mee. Tarzan stapt de kamer binnen, doch de ruimte is leeg! Een balcon langs de kamer heeft Thome gelegenheid gegeven om te ontvluchten. Tarzan draait zich om. Hij wil zich nu tot den man wenden, dien hij bewusteloos in de andere kamer heeft achtergelaten, om van hem het mysterie te hooren. Doch als hij in dat vertrek terugkomt, staat hij tegenover een nieuwe geheimzinnigheid. Lal Taask is ook verdwenen!

De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2013-2015 by Marten Jonker.