home

Tarzan en de Verboden Stad (Censuur)

TARZAN
EN DE VERBODEN STAD

De talrijke vermetele, soms groteske avonturen van Tarzan hebben geruimen tijd in ons blad de aandacht gevraagd in hoofdzaak door de suggestieve teekeningen, welke de Verbeeldingskracht bij al dat ongelooflijke te hulp moesten komen. Eens komt er echter een eind aan avonturen; voor die van Tarzan is dat nu aangebroken. Wij kunnen U de laatste serie teekeningen niet meer doen zien, die illustratief zouden verhalen hoe Tarzan en Herkoef samen de tempel van Brulor binnendrongen en de gevangenen bevrijdden, hoe Magra en Helen door een andere priesterlijke sekte werden geroofd en dat zij met den dood voor oogen, dank zij het ingrijpen van de menschapen ontkwamen om op die vlucht weer in handen te vallen van de krijgers uit de Verboden Stad.
De meisjes werden voor Koningin Atka gevoerd, die ze op deed sluiten met het doel haar kort daarop ter dood te brengen.
Hoe Tarzan dan in de besloten stad doordrong, hoe hulp van koning Herat juist op tijd kwam om de soldaten van Athair de nederlaag toe te brengen blijve onverteld. Tarzan's meest fantastische avontuur is met die bevrijding uit de verboden stad beleefd. Men kent thans den afloop, dat zij voldoende!

De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2013-2015 by Marten Jonker.